Kernwaarden en kenmerken

Astrium Accountants onderscheidt zich op de volgende punten:

 

Overzichtelijke organisatie
Voorzien van een AFM-vergunning, aangesloten bij het SRA (koepelorganisatie van accountantskantoren) en ingeschreven bij de NBA.
Korte lijnen
Korte (communicatie)lijnen met vaste aanspreekpunten.
Flexibel en pro-actief
Uw doel staat centraal en daar denken we graag over mee.
Meerdere registeraccountants
Meerdere RA’s met zeer ruime werkervaring (Non-profitorganisaties, MKB-bedrijven en Multinationals).
Veelvuldig contact
De verantwoordelijke accountant zal zelf veelvuldig ter plaatse aanwezig zijn tijdens de uitvoering van de controles.
Onderwijs specialisten
Specialisten op het gebied van primair en voortgezet onderwijs en de financiën hiervan.
Specialisten voor verenigingen en stichtingen
Specialisten op gebied van verenigingen/stichtingen en de daarbij behorende governance-structuren.
Convenant Horizontaal Toezicht
Convenant Horizontaal Toezicht afgesloten met de Belastingdienst.

 

Nieuws

nieuws 28 oktober 2016 10:30

Wijzigingen in de regeling beleggen, lenen en derivaten 2016

De nieuwe regeling beleggen, lenen en derivaten wijkt op een aantal punten af van de oude regeling. De belangrijkste wijzigingen zijn: Lees verder

 

Ervaring in het primair en voortgezet onderwijs

De accountants van Astrium hebben jarenlange ervaring in het onderwijs.

Astrium heeft meer dan 20 scholen in het voortgezet onderwijs en meer dan 50 primair onderwijsinstellingen in haar portefeuille. Hierdoor hebben wij een afdoende ‘kritische massa’ om ons kennisniveau adequaat op peil te houden.
Advies
Jaarlijks wordt Astrium door diverse onderwijsinstellingen gevraagd om te adviseren op het gebied van vermogensontwikkelingen, administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) en in control ontwikkelingen. Hierdoor is Astrium in staat om uw organisatie op diverse specifieke onderwerpen een maatwerk advies te geven.
Inspectie van Onderwijs
In 2016 zijn onze controledossiers door de Inspectie van Onderwijs getoetst op de naleving van de richtlijnen en het onderwijsaccountants-protocol OCW/EZ. Deze toetsing op onze dossiers heeft geleid tot een voldoende oordeel inclusief de complimenten over de dossiervoering en controle-aanpak vanuit de Inspectie van Onderwijs.
Kennis wet- en regelgeving
Astrium onderhoudt goede contacten met het Ministerie van OCenW en DUO. Tenslotte participeren wij actief in de overlegstructuren met DUO op het gebied van onder andere de totstandkoming van het onderwijsaccountants-protocol OCW/EZ en nieuwe verslaggevingsrichtlijnen voor RJ 660.

Referenties

Astrium levert diensten aan diverse primair en voortgezet onderwijsinstellingen evenals aan samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs RADAR (PO)

Radar is een protestants christelijke vereniging in Zierikzee waarvan zes basisscholen deel uitmaken. Wij verrichten hiervoor de jaarrekeningcontrole en de assurance onderzoeken bij de bekostigingsgegevens.