Onderwijsinstellingen

Door de discussies rondom ‘governance’ komen de onderwerpen ‘toezicht en verantwoording’ steeds meer in de belangstelling te staan. Zowel ontwikkelingen buiten de sector (Tabaksblat) als de ontwikkelingen binnen de sector (Commissie Don) dragen hiertoe bij. Binnen het onderwijs zijn de afgelopen jaren veel ontwikkelingen te onderkennen op het gebied van governance. Deze ontwikkelingen hebben onder meer tot gevolg dat er toenemende eisen gesteld worden aan het beheersinstrumentarium binnen onderwijsinstellingen.

Door onze jarenlange ervaring met diverse opdrachten in het primair- en voortgezet onderwijs weet Astrium Accountants wat er speelt op het terrein van het onderwijs. Astrium Accountants richt zich specifiek op (controle)opdrachten bij primair- en voortgezet onderwijsinstellingen. Naast accountancy-opdrachten kan Astrium Accountants uw onderwijsinstelling onder andere ook adviseren over de opzet en inrichting van de administratieve organisatie en interne (risico)beheersing en overige beleidsondersteunende financiële analyses.

Hieronder stellen wij graag Astrium Accountants aan u voor.

Onze dienstverlening

Astrium Accountants onderscheidt zich door de volgende kenmerken:

Astrium Accountants stelt haar cliënten en mensen centraal. Om deze missie te volbrengen, wil Astrium Accountants topkwaliteit leveren in de dienstverlening. Om effectief te kunnen inspelen op de vele vraagstukken die op onze weg komen, beschikt Astrium Accountants over een breed dienstenpakket.

Accountancy

Wij verzorgen voor diverse onderwijsinstellingen de controle van de jaarrekening, de bekostigingsgegevens en verantwoordingen van projectsubsidies. Onze controlefilosofie is dat bij een goede financiële beheersing van de processen door uw organisatie zelf, onze controle slechts deze goede interne beheersing hoeft vast te stellen. Uitgangspunt is dat uw interne beheersingsmaatregelen waarborgen dat u de belangrijkste financieel-beheersmatige risico’s waarmee u wordt geconfronteerd, onderkent en beheerst en voorts dat uw interne (tussentijdse) financiële informatievoorziening op betrouwbare wijze plaatsvindt. Onze procesgerichte controle beoogt te toetsen of de ‘controls’ van de administratie ter zake in de praktijk ook daadwerkelijk functioneren, zoals rond de leerlingenadministratie, treasury en betalingsverkeer, personeelskosten en gebouwenbeheer. Er wordt daarbij gekeken naar de wijze van totstandkoming van de cijfers. Bij eventuele omissies zullen wij u daarover informeren.  

Overige dienstverlening

Naast onze certificerende rol van de jaarrekening hebben wij ook ervaring met financiële analyses zoals due dilligence-onderzoeken en vraagstukken op het gebied van de verzelfstandiging van het primair- en voortgezet onderwijs. Daarnaast hebben wij ons gespecialiseerd in de opzet en inrichting van de administratieve organisatie en interne (risico)beheersing binnen onderwijsinstellingen. Hiervoor gebruiken wij control frameworks die breed toepasbaar zijn voor onderwijsinstellingen en op een snelle en pragmatische wijze zijn te implementeren binnen uw onderwijsorganisatie om zicht te krijgen in de beheersing van uw organisatie.

Toegevoegde waarde

Hoewel wij primair worden ingehuurd om uw verantwoordingen te certificeren, zijn wij ons ervan bewust dat onze toegevoegde waarde ook moet liggen in het meedenken met uw ontwikkelingsgang, het signaleren van risico’s en het wijzen op ondoelmatigheden. Zeker nu een onderwijsinstelling in steeds sterkere mate haar eigen broek op moet houden en zelf haar financiële risico’s moet dragen. Zo scheppen bijvoorbeeld de veranderende rol van de gemeenten weliswaar mogelijkheden, maar ze brengen ook verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Wij helpen u graag om bij de les te blijven als het gaat om het zo goed mogelijk invulling geven aan uw maatschappelijk ondernemerschap.

De gevolgen van nieuwe ontwikkelingen voor uw organisatie worden door ons beoordeeld en onder uw aandacht gebracht. Van financieel beleid tot de uitvoering van uw treasurybeleid, van beheer en onderhoud tot interne informatievoorziening, van administratieve organisatie tot de invoering van governance-concepten: wij denken met u mee. Wij zullen een gedegen invulling geven aan onze natuurlijke adviesfunctie. U kunt van ons een pro-actieve houding verwachten. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de gesprekken die wij in het kader van de controle met de directie én het bestuur zullen voeren.

Waarborging en onderhoud van specifieke onderwijsbranche kennis

Een belangrijke factor bij het adequaat uitvoeren van een controle in het onderwijs is het actueel blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Binnen Astrium Accountants worden dan ook continue de actuele ontwikkelingen geanalyseerd. Onze actuele branchekennis uit zich onder andere in de volgende aspecten:

1. Het (maandelijks) schrijven en publiceren van (financiële) artikelen op het gebied van het voortgezet- en primair onderwijs voor de Onderwijsnavigator van Kluwer. De werkgroep van Onderwijsnavigator bestaat uit mensen van de PO Raad, VO Raad en directeuren uit het onderwijsveld;

2.  Het geven van presentaties voor de VO Raad op het gebied van horizontale- en verticale verantwoording;

3. In het voorjaar 2012 in samenwerking met uitgeverij Euroforum en Organize2learn een financiële leergang schrijven en uitgeven voor directeuren, leden van de Raad van Toezicht etc. in het onderwijs.

Daarnaast onderhoudt Astrium Accountants goede con­tac­ten met het Ministerie van OCenW en DUO. Tenslotte participeren wij actief in de overlegstructuren met DUO op het gebied van onder andere de totstandkoming van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW en nieuwe verslaggevingsrichtlijnen voor RJ 660.

De verantwoordelijke accountants van Astrium Accountants hebben jarenlange ervaring in het onderwijs.

Ook wordt Astrium Accountants jaarlijks door diverse onderwijsinstellingen gevraagd om te adviseren op het gebied van vermogensontwikkelingen en de daarbij behorende tips en trucs die voor het bepalen van het noodzakelijke weerstandsvermogen kunnen worden gehanteerd.

Fiscaliteiten in het onderwijs
Daarnaast onderscheidt Astrium Accountants zich ook door de specifieke kennis op het gebied van de fiscale aspecten in het onderwijs met name de btw-aspecten. Voor diverse (gerelateerde) onderwijsinstellingen zijn verzoeken ingediend bij de Belastingdienst voor fiscale faciliteiten. Hierdoor hebben wij kostenbesparende maatregelen voor onze klanten kunnen realiseren, hetgeen in tijden van afnemende subsidies een welkome aanvulling was voor deze onderwijsinstellingen.
 

Bekijk voor meer informatie ook onze website Onderwijsaccountants.