Onze medewerkers

Extern Accountant – Drs. N.(Niels) E. Lansbergen RA EMITA RE

Niels Lansbergen functioneert als eindverantwoordelijke accountant bij meerdere primair- en voortgezet onderwijsinstel­lingen, middelbaarberoepsorganisaties, universiteiten, samenwerkingsverbanden PO en VO, organisaties voor peuterwerk en kinderopvang, organisaties voor lokaal – en midden bestuur en MKB-bedrijven. Hij heeft hierdoor een brede praktijkervaring (meer dan 20 jaar) opgebouwd met het verrichten van controles in diverse onderwijsbranches en bij stichtingen en verenigingen aangevuld met bedrijfsmatige kennis vanuit het MKB.

Niels Lansbergen heeft grondige kennis van regelgeving op alle voor uw onderwijsorganisatie relevante terreinen waaronder de invoering van de lump­sum­vergoeding en de verslaggevingsrichtlijnen voor het onderwijs (RJ 660). Niels is afgestudeerd als registeraccountant (RA) aan de Universiteit Nijenrode. Daarnaast is hij afgestudeerd EDP-auditor (RE) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Tot zijn specialismen behoren verder het uitvoeren van due diligence-onderzoeken bij verzelfstandigingen in het onderwijs en bij fusies van twee of meer­dere verenigingen of stichtingen in het onderwijs. Daarnaast treedt Niels Lansbergen veelvuldig op als docent voor de accountancy-opleiding. Hij doceert vakken als externe verslaggeving en bestuurlijke informatievoorziening.

Niels Lansbergen onderhoudt tevens goede con­tac­ten met het Ministerie van OCW en DUO. Tenslotte participeert hij actief in de overlegstructuren met Inspectie van het Onderwijs op het gebied van onder andere de totstandkoming van het onderwijsaccountants-protocol OCW en nieuwe verslaggevingsrichtlijnen voor RJ 660.

Extern Accountant - A. (Arthur) van der Have MSc RA

Arthur van der Have is sinds 2006 als accountant werkzaam in de publieke sector en beschikt over ruime kennis van en ervaring met betrekking tot de controle en advisering bij primair- en voortgezet onderwijsorganisaties, middelbaarberoepsorganisaties en universiteiten. Verder heeft hij jarenlang ervaring opgedaan in de audit bij jeugdzorg instellingen, MKB-bedrijven en organisaties voor peuterwerk en kinderopvang. Naast de gebruikelijke controleactiviteiten voert hij adviesopdrachten uit van uiteenlopende aard. Zo is hij betrokken geweest bij adviesopdrachten op het gebied van administratieve organisatie en interne controle, due dilligence, risicomanagement inventarisatie in relatie tot het berekenen van het benodigde weerstandsvermogen en het beoordelen van het proces van totstandkoming en de kwaliteit van tussentijdse financiële rapportages.

Arthur van der Have onderhoudt goede contacten met het Ministerie van OCW en DUO. Tenslotte participeert hij actief in de overlegstructuren met Inspectie van het Onderwijs op het gebied van onder andere de totstandkoming van het onderwijsaccountantsprotocol OCW, actualisatie wet- en regelgeving bekostiging en nieuwe verslaggevingsrichtlijnen voor RJ 660.

Daarnaast treedt Arthur van der Have veelvuldig op als examinator voor de accountancy-opleiding van de Universiteit Tilburg.