Duurzaamheid en Maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen Astrium Accountants

Al sinds de oprichting van Astrium Accountants B.V. (in het vervolg Astrium) staat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) centraal in het beleid. Of het nu gaat om de manier waarop wij klanten accepteren, de manier waarop wij werken of om de gezamenlijke lunch in onze bedrijfskantine: wij doen dit vanuit een maatschappelijke en maatschappij kritische visie op de samenleving.

Duurzaamheid klantrelaties

Astrium werkt uit principe niet samen met relaties die vervuilers zijn of betrokken zijn bij het exploiteren van nucleaire installaties of de productie van en/of handel in wapens. Ook werkt Astrium niet voor organisaties die mensenrechten schenden. Wij streven naar duurzame relaties met klanten en leveranciers.

Kwaliteit dienstverlening en risicobeheersing

Zoals iedere onderneming heeft ook Astrium te maken met risico’s die dankzij een actief systeem van risicomanagement zoveel mogelijk beheerst worden. Belangrijkste beheersingsmaatregel hierbij is het continue leveren van de vereiste kwaliteit. De Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA) bepaalt dat accountantskantoren die wettelijke controles verrichten moeten voldoen aan strenge vereisten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt onafhankelijk extern toezicht op de naleving van deze normen en heeft aan Astrium de vergunning verleend. Om deze kwaliteit te kunnen leveren beschikken de registeraccountants van Astrium over zeer ruime ervaring met accountantscontroles in het MKB-segment en de non-profitsector (onderwijs, gemeenten, stichtingen en verenigingen). Daarnaast beschikt Astrium over de van toepassing zijnde risicoverzekeringen (aansprakelijkheid).

Milieubeleid

Hoewel de mogelijkheden voor Astrium hier actief invloed op uit te oefenen beperkt zijn, blijven wij ons best doen om zo veel mogelijk rekening te houden met het milieu en de omgeving om ons heen. Ons kantoorpand in Zoetermeer maakt gebruik van groene stroom en ons wagenpark is, dankzij actief beleid, in toenemende mate voorzien van een A-label. Auto’s met een label hoger dan D zijn niet toegestaan. Daarnaast hebben wij al onze bedrijfsprocessen gedigitaliseerd, met een forse vermindering van het papiergebruik als gevolg.

Personeelsbeleid

Met betrekking tot ons sociaal- en personeelsbeleid blijft Astrium investeren in de mens. Ons personeelsbeleid is erop gericht voortdurend de best mogelijke balans te bereiken tussen samenwerken aan de ontwikkeling van de organisatie en de optimale individuele ontwikkeling van elke afzonderlijke medewerker. In het aannamebeleid zoeken wij gemotiveerde professionals die zich herkennen in onze missie en die maatschappelijk betrokken zijn. Bij gelijke geschiktheid krijgt een sollicitant die zich nuttig maakt voor onze samenleving de voorkeur. Binnen deze uitgangspunten bevorderen wij een evenwichtige samenstelling van het personeel, die een afspiegeling is van de maatschappij, waar het gaat om de positie van vrouw en man, van allochtoon en autochtoon, van arbeidsgehandicapten (en herintreders) en van leeftijd. Maatschappelijke betrokkenheid is daarnaast een van onze selectiecriteria. Het personeelsbestand van Astrium is (momenteel) door dit personeelsbeleid divers naar geslacht, leeftijd en culturele achtergrond.

Wij voeren een beleid dat gericht is op het voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag zoals discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Deze vormen van ongewenst gedrag worden niet getolereerd van medewerkers, noch op kantoor, noch bij klanten. Op grond van het beleid van onze organisatie is een gedragscode opgesteld, die geldt voor alle bestuurders en medewerkers van onze organisatie en de hieraan verbonden kantoren binnen ons netwerk. Deze gedragscode is gebaseerd op de in Nederland geldende wet- en regelgeving, waarin eisen gesteld worden aan de integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag van al onze bestuurders en medewerkers. Deze gedragscode is (evenals de klokkenluiders- en klachtenregeling) te downloaden vanaf onze website.